кафедра педагогіки та суспільних наук

Робота зі стейкґолдерами

          

Педагогіка об’єднує! У рамках Дня випускника університету відбулася відеозустріч випускників освітньої програми «Педагогіка вищої школи»

21 травня 2021 року на кафедрі педагогіки та суспільних наук в онлайновому форматі відбулася зустріч випускників освітньої програми «Педагогіка вищої школи». З вітальним словом до учасників відеозустрічі звернулися гарант освітньої програми «Педагогіка вищої школи» Нестуля Світлана Іванівна – д.пед.н., доцент, професор кафедри, директор навчально-наукового інституту лідерства ПУЕТ; завідувачка кафедри Петренко Ірина Миколаївна – д.і.н., професор; проректор з науково-педагогічної роботи Матвієнко Юрій Сергійович – к.пед.н.; Кононец Наталія Василівна – д.пед.н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук.

Спікерами заходу були також: Негода Марина, випускниця 2020 року; Абгарян Оксана, випускниця 2020 року; Миколаєнко Оксана, випускниця 2020 року; Синявська Лариса, випускниця 2020року; Політько Юлія, випускниця 2018 року; Грищенко Людмила, випускниця 2018 року; Бровко Лариса, випускниця 2020 року; Стеценко Олена, випускниця 2020 року; викладачі кафедри педагогіки та суспільних наук, к.психол.н., доц. Тодорова І.С., к.філос.н, доц. Усанов І.В., к.філол.н., доц. Сарапин В.В., к.і.н., доц. Верезомська С.Ж., к.пед.н., доц. Шара С.О., к.філос.н., ст. викл. Пивоварська К.С., стейкґолдерка Балюк В.О. – к.пед.н., голова циклової комісії математики, комп’ютерних технологій та інформаційної діяльності ВСП «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавської ДАА».

У рамках івенту Матвієнко Ю.С. презентував учасникам відеозустрічі зміст нової освітньої програми «Освітня робототехніка» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузь знань 01 Освіта / Педагогіка (кваліфікація магістр з освітніх, педагогічних наук) та закцентував увагу на те, що вона спрямована на підготовку унікальних висококваліфікованих фахівців у галузі освіти, педагогіки, здатних використовувати технології, необхідні для впровадження STEAM-освіти та  освітньої робототехніки.

Разом із тим до запланованого івенту з метою профорієнтаційної роботи були запрошені викладачі закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної освіти різних областей України, які знайомилися з освітніми програмами «Педагогіка вищої школи» та «Освітня робототехніка», досвідом випускників, котрі присвятили свою професійну діяльність педагогіці. Тепла, щира, дружня атмосфера спілкування сприяла об’єднанню освітянської спільноти, дисемінації педагогічного досвіду, окресленню подальших векторів співпраці. Педагогіка нас об’єднує! А кафедра бажає усім здоров’я, миру, творчих успіхів та процвітання!

          

Науково-комунікативний івент «Індивідуальна освітня траєкторія у процесі підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма «Педагогіка вищої школи»)»

Продовжуючи активну співпрацю зі стейкґолдерами, 18 березня 2021 року проведено науково-комунікативний івент «Індивідуальна освітня траєкторія у процесі підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма «Педагогіка вищої школи»)» у форматі онлайнового круглого столу. Стейкґолдерка освітньої програми «Педагогіка вищої школи», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Марина Вікторівна Гриньова висвітлила методологічні засади забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії у процесі підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньої програми «Педагогіка вищої школи» як персонального шляху реалізації особистісного потенціалу здобувачів вищої освіти, внесла пропозиції щодо вдосконалення організації освітнього процесу магістрантів, які навчаються за індивідуальним графіком. Нею особливо наголошувалося, що здобувач вищої освіти, який навчається за індивідуальним графіком, має право: брати участь у складанні планів вивчення навчальних дисциплін та формування індивідуального графіка навчання; отримувати індивідуальні консультації науково-педагогічних працівників на умовах, визначених в університеті, у тому числі з використанням платформ дистанційного навчання; отримувати інформацію щодо графіків консультацій, розкладів семестрових контрольних заходів та інші матеріали; користуватися бібліотечним фондом, дидактико-методичними розробками науково-педагогічних працівників та іншими засобами навчання. Активна дискусія викладачів кафедр педагогіки та суспільних наук ПУЕТ (зокрема, проєктна група освітньої програми «Педагогіка вищої школи»: Нестуля С. І. – керівник проєктної групи, гарант освітньої програми, д. пед.н., професор кафедри педагогіки та суспільних наук; Кононец Н. В. – д. пед. н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук; Шара С. О. – к.пед.н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук), а також завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук Петренко І.М. – д.і.н., професор; Тодорова І.С., – к. психол.н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук), педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка щодо предмета обговорення слугувала підставою до висновку, що одним із ефективних шляхів реалізації індивідуальної освітньої траєкторії у процесі підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньої програми «Педагогіка вищої школи» може виступати можливість навчатися за змішаною формою (blended learning), котра передбачає поєднання онлайн та офлайн-навчання у різних пропорціях на засадах педагогіки співробітництва та педагогіки свободи. Дякуємо нашим стейкґолдерам за співпрацю!

          

Співпраця зі стейкґолдерами: участь магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» у ХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Гуманістичні орієнтири професійного становлення вчителя: Макаренківська традиція і місія Нової української школи»

11 березня 2021 року на запрошення стейкґолдерки освітньої програми «Педагогіка вищої школи», д.пед.н., професорки, член-кореспондента НАПН України, декана природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Гриньової М.В., наші магістранти взяли участь у ХХ міжнародній науково-практичній конференції «Гуманістичні орієнтири професійного становлення вчителя: Макаренківська традиція і місія Нової української школи», присвяченій 30-річчю заснування Міжнародної макаренківської асоціації, та Всеукраїнських науково-практичних семінарах «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві». Цікаві, змістовні виступи лекторів-макаренкознавців з усієї України та зарубіжжя, робота в секціях, практикуми окреслили вектори наукових пошуків для магістрантів у контексті теми конференції:

  • Макаренкознавство-21: нові тенденції і перші результати.
  • Макаренківська традиція технологізації підготовки учителя-професіонала.
  • Гуманістичні і технологічні аспекти освітнього менеджменту в реалізації концепції Нової української школи.
  • Українські та світові практики формування особистості майбутнього вчителя: від моделювання до реалізації.
  • Соціально-психологічні інновації педагогіки А. С. Макаренка.
  • Soft skills як складова компетентнісного аспекту управління закладами освіти, проєктами та інноваційною діяльністю.
  • Проєктна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту.
  • Управління інноваційною діяльністю: адміністративний, соціально-психологічний та історико-педагогічний контексти.

Представлені виступи викликали дискусію й окреслили напрями подальших спільних науково-педагогічних досліджень викладачів та магістрантів. Наша щира вдячність усім організаторам і учасникам конференції, особлива подяка стейкґолдерці Марині Вікторівні Гриньовій!

          

Активна співпраця кафедри педагогіки та суспільних наук зі стейкґолдерами освітньої програми «Педагогіка вищої школи»

09 березня 2021 року для магістрантів денної і заочної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітньої програми «Педагогіка вищої школи» стейкґолдеркою к.пед.н., головою циклової комісії математики, комп’ютерних технологій та інформаційної діяльності Балюк Вікторією Олександрівною проведено інтерактивну лекцію з дисципліни «Педагогічний контроль в системі освіти» на тему «Реалізація інтерактивних методів контролю за допомогою сервісу QUIZIZZ». Наші магістранти мали можливість ознайомитися із сучасним сервісом організації педагогічного контролю Quizizz, який дозволяє проводити навчальні ігри та вікторини, організовувати змагання, здійснювати тестовий контроль та призначати домашні завдання. Балюк В. О. продемонструвала, яким чином можливо здійснювати моніторинг результатів досягнень кожного студента, налагодити з ними зворотній зв’язок. Запропонований лекторкою алгоритм використання сервісу QUIZIZZ (створення завдання; запрошення студентів до проходження тесту чи вікторини; приєднання всіх учасників до навчального середовища програми; проходження гри; формування рейтингової таблиці, визначення переможців; підведення підсумків), безумовно, стане у пригоді нашим магістрантам у професійно-педагогічній діяльності. Дякуємо нашим стейкґолдерам за співпрацю!

          

Науково-педагогічний спіч «Компетентнісний підхід у підготовці фахівців»

Педагогіка буде вищим із мистецтв, бо вона прагне задовільнити найбільшу з потреб людини… - її прагнення до вдосконалення у своїй природі

К.Д. Ушинський

26 лютого 2021 року доцентом кафедри педагогіки та суспільних наук, д.пед.н. Кононец Наталією Василівною проведено науково-педагогічний спіч «Компетентнісний підхід у підготовці фахівців» для викладачів ВСП «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавської ДАА» (наші стейкґолдери) в онлайновому форматі, на якому висвітлювалися питання реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців як сучасного освітнього тренду. Розглядалися актуальні для колег фахової передвищої освіти питання: що таке компетентність фахівця, його інтегральна компетентність, загальні компетентності, спеціальні компетентності, програмні результати навчання, особливості укладання освітніх програм підготовки фахівців, зокрема, спеціальності 076 Торгівля, підприємництво та біржова діяльність, робочих навчальних програм тощо. Особливо акцентувалася увага на професіограмі фахівця, її суті, компонентах, способах візуалізації. Викладачі коледжу мали можливість задати питання, отримати практичні поради, долучитися до обговорення проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців на засадах компетентнісного підходу. Водночас, Кононец Н. В. презентувала викладачам коледжу магістерську освітню програму «Педагогіка вищої школи», розкрила її особливості й унікальність, запросила викладачів, які не мають педагогічної освіти, на навчання до університету.

          

Співпраця зі стейкґолдерами

10-11 лютого 2021 року проєктною групою освітньої програми «Педагогіка вищої школи» (Нестуля С. І. – керівник проєктної групи, гарант освітньої програми, д. пед.н., професор кафедри педагогіки та суспільних наук; Кононец Н. В. – д. пед. н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук; Шара С. О. – к.пед.н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук) разом зі стейкґолдерами проведено науково-методичний семінар «Забезпечення ефективності реалізації освітньої програми «Педагогіка вищої школи» у ПУЕТ» в онлайновому форматі. Питання семінару: обговорення компонентів освітньої програми «Педагогіка вищої школи»; міжвузівське співробітництво як один із шляхів підвищення ефективності реалізації освітньої програми; практико-орієнтована підготовка здобувачів вищої освіти; удосконалення ресурсного забезпечення освітньої програми; дисемінація педагогічного досвіду; залучення магістрантів до науково-дослідницької діяльності; шляхи підвищення ефективності реалізації освітньої програми в умовах дистанційного освітнього процесу. Освітній івент передбачав аналіз анкетувань, яке проводилося серед студентів та викладачів щодо якості підготовки магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» (2020-2021 н.р.), а також результати захисту магістерських робіт наших здобувачів денної, заочної та дистанційної форми навчання. У ході обговорення відмічено, що наші магістранти продемонстрували глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи», здатність здійснювати науково-педагогічні дослідження, генерувати й втілювати педагогічні інновації в освітній процес вищої школи.

          

9 лютого 2021 року доцент кафедри педагогіки та суспільних наук д.пед.н. Кононец Наталія Василівна взяла участь у підсумковому засіданні зовнішніх стейкголдерів акредитації освітньої програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Учасники засідання обговорили зміст підготовки здобувачів освіти та окреслили шляхи наукової співпраці.