кафедра педагогіки та суспільних наук

          

Кафедра педагогіки та суспільних наук в університеті має давні традиції навчання і виховання студентської молоді. У її сучасному вигляді дружній колектив постав після злиття у 2015 році двох кафедр - Кафедри філософії та політології та Кафедри педагогіки, культурології та історії.

Кафедра педагогіки та суспільних наук завжди йшла у ногу з часом і орієнтувалася на потреби ринку освітніх послуг, і тому відкрила з 1 вересня 2011 року набір з підготовки фахівців за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» (освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи») освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у тому числі для студентів ПУЕТ, що бажають будувати кар’єру викладача у рідному внз та науково-педагогічних працівників коледжів і технікумів, що не мають педагогічної освіти. Тривалість навчання – 1,5 роки, практикується навчання за індивідуальним графіком та дистанційні форми навчання. Випускники отримують державний диплом за ступенем магістра педагогіки і кваліфікацію «викладач вищих навчальних закладів».

Кафедра педагогіки та суспільних наук як складова компоненту цілісної освітньої системи університету покликана забезпечувати реалізацію місії ПУЕТ, а саме розвиток потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників у процесі їх спільної інноваційної, організаційної, наукової та освітньої діяльності; підготовку визнаних в Україні та за її межами фахівців нового покоління – лідерів у сфері економіки, підприємництва, туризму, менеджменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій. Усвідомлюючи неможливість досягнення визначеного ідеалу без глибокої гуманітарної освіти та виховання, можна визначити основні завдання та напрями діяльності кафедри, спрямовані на досягнення поставленої мети – надання студентам гуманітарних знань, пов’язаних з їх професійною підготовкою."

Кафедра педагогіки та суспільних наук пропонує для науково-педагогічних працівників, що ведуть наукові дослідження і прагнуть захистити кандидатські і докторські дисертації, освітню програму підготовки доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Традиційно кафедра проводить системні авторські курси підвищення кваліфікації викладачів на базі навчального закладу згідно державної ліцензії зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» з проблематики «Сучасні технології навчання», «Методика викладання дисциплін у вищій школі» тощо.

Кафедра педагогіки та суспільних наук, окрім глибокої гуманітарної підготовки студентів, проводить активно виховну роботу. Форми цієї роботи різноманітні (екскурсії, відвідання театру, концертів, виставок, вернісажей, залучення студентів до волонтерського руху). Цим самим студентська молодь долучаються до кращих надбань культури і мистецтва, формує свідомо-патріотичний світогляд. Кафедрою також проводяться різноманітні круглі столи, конференції, диспути, що сприяє формуванню у студентів критичного мислення, вміння аналізувати інформацію, розширює кругозір, формує навички майбутньої професії.